Handbook of Defence Electronics and Optronics: Fundamentals, Technologies and Systems

فایل قابل دانلود برای “Handbook of Defence Electronics and Optronics: Fundamentals, Technologies and Systems”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: Handbook of Defence Electronics and Optronics: Fundamentals, Technologies and Systems

دسته بندی: سایر رشته های فنی مهندسی

تگ: ۲۰۱۸,Wiley,Handbook,Electronics,Weapon,Technology

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “Handbook of Defence Electronics and Optronics: Fundamentals, Technologies and Systems” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان Handbook of Defence Electronics and Optronics: Fundamentals, Technologies and Systems

 

Handbook of Defence Electronics and Optronics: Fundamentals, Technologies and Systems

Handbook of Defence Electronics and Optronics: Fundamentals, Technologies and Systems

Title: Handbook of Defence Electronics and Optronics: Fundamentals, Technologies and Systems | Author(s): Anil K. Maini | Publisher: Wiley | Year: 2018 | Language: English | Pages : 1126 | ISBN: 1119184703, 9781119184706 | Size: 33 MB | Extension: pdf
 
Handbook of Defence Electronics and Optronics Anil K. Maini, Former Director, Laser Science and Technology Centre, India First complete reference on defence electronics and optronics Fundamentals, Technologies and Systems This book provides a complete account of defence electronics and optronics. The content is broadly divided into three categories: topics specific to defence electronics; topics relevant to defence optronics; and topics that have both electronics and optronics counterparts. The book covers…

تحقیق درباره "تاريخچه جامعه شناسى روستائى"

فایل قابل دانلود برای “تحقیق درباره "تاريخچه جامعه شناسى روستائى"”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: تحقیق درباره "تاريخچه جامعه شناسى روستائى"

دسته بندی: سایر رشته های فنی مهندسی

تگ: تاريخچه جامعه شناسى روستائى

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “تحقیق درباره "تاريخچه جامعه شناسى روستائى"” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان تحقیق درباره "تاريخچه جامعه شناسى روستائى"

 

تحقیق درباره "تاريخچه جامعه شناسى روستائى"

تحقیق درباره "تاريخچه جامعه شناسى روستائى"

قسمت هایی از فهرست و محتوا
 اخلاقاقتصادجغرافيا- علوم طبيعى:موضوع جامعه شناسى روستائىکليات جامعه شناسى روستائى
و……..
==========
هدفجامعه‌شناسىدرصورتىتحققپيدامى‌کندکهموضوعاتآنبدونتوجهبهفايدهوصرف‌نظرازاستفاده‌اىکهدرعملمى‌تواندداشتهباشد،موردبررسىقرارگيردورابطهٔعلتومعلولىآنکشفشودواينروابطبه‌صورتقانوندرآيد….

تحقیق درباره "نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی"

فایل قابل دانلود برای “تحقیق درباره "نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی"”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: تحقیق درباره "نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی"

دسته بندی: سایر رشته های فنی مهندسی

تگ: رژیم غذایی,بهبود اختلالات خلقی,اختلالات خلقی و عاطفی

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “تحقیق درباره "نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی"” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان تحقیق درباره "نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی"

 

تحقیق درباره "نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی"

تحقیق درباره "نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی"

بخشی از قسمت های فهرست و محتوا
تاثیر روغن ماهی در درمان افسردگینقش ماهي در كاهش افسردگيروغن ماهي و بيماري افسردگي حادمصرف ماهي و افسردگيمشکلات اختصاصی در بیماران دیالیزی
و……
=========
نتایج ارزیابی ها نشان می دهد تغییرات ساده در رژیم غذایی افراد، می تواند تأثیر عمده ای در بهبود افسردگی ، اضطراب و اختلالات خلقی بگذارد، به نحوی که این گونه افراد نیاز مداوم به داروهای ضدافسردگی نخواهند داشت . البته محققان اعتقاد دارند جهت پیشبرد درمان ،…

پاورپوینت "آشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي كاركنان دولت (مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري) در ۷۶ اسلاید

فایل قابل دانلود برای “پاورپوینت "آشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي كاركنان دولت (مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري) در ۷۶ اسلاید”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: پاورپوینت "آشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي كاركنان دولت (مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري) در ۷۶ اسلاید

دسته بندی: سایر رشته های فنی مهندسی

تگ: مقررات امور بازنشستگي,بازنشستگي كاركنان دولت,صندوق بازنشستگي كشوري

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “پاورپوینت "آشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي كاركنان دولت (مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري) در ۷۶ اسلاید” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان پاورپوینت "آشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي كاركنان دولت (مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري) در ۷۶ اسلاید

 

پاورپوینت "آشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي  كاركنان دولت (مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري) در 76 اسلاید

پاورپوینت "آشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي كاركنان دولت (مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري) در ۷۶ اسلاید

قسمت هایی از فهرست و محتوا
۱- انواع بازنشستگی
۲- نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي
۳- وراث واجد شرايط و مدارك مربطوطه جهت برقراري حقوق وظيفه وراث
۴- مدارك جهت قط موقت يا دائم حقوق بازنشستگي ، وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث
۵- بازخريد خدمت كاركنان دولت
۶- استرداد كسور خدمت مازاد بر سي سال
۷- استرداد كسور بازنشستگي مشمولين صندوق بازنشستگي كشوري
۸- نحوه وصول اقساط بدهي كاركنان دولت در هنگام تائيديه حقوق بازنشستگي و وظيفه
۹- انتقال حق بيمه خدمات غير…

پاورپوینت "كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي ( با محوريت اشتغالزايي) در ۱۴۵ اسلاید

فایل قابل دانلود برای “پاورپوینت "كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي ( با محوريت اشتغالزايي) در ۱۴۵ اسلاید”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: پاورپوینت "كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي ( با محوريت اشتغالزايي) در ۱۴۵ اسلاید

دسته بندی: سایر رشته های فنی مهندسی

تگ: كارگاه آموزشي,شرکت‌هاي مادر تخصصي,اشتغالزايي,ماموريت دولت‌ها,رويكردهاي جديد,اقتصاد صنعتي

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “پاورپوینت "كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي ( با محوريت اشتغالزايي) در ۱۴۵ اسلاید” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان پاورپوینت "كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي ( با محوريت اشتغالزايي) در ۱۴۵ اسلاید

 

پاورپوینت "كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي ( با محوريت اشتغالزايي) در 145 اسلاید

پاورپوینت "كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي ( با محوريت اشتغالزايي) در ۱۴۵ اسلاید

بخش هایی از محتوا و فهرست:
وظايف شرکت‌هاي عامل چهارم و مشاوره و توسعه کارآفريني در فرآيند اشتغالزايينمودار تشکيلاتي و سـازمـان اجـرايي شرکت‌هاي مشاوره و توسعـه کـارآفـرينـي تخصصـي
تغيير در ماموريت دولت‌ها و رويكردهاي جديددر رابطه با ايجاد بنگاه‌هاي كسب و كار جديد، ماموريت‌هاي جديد دولت به قرار زير است:نقش موسسات كوچك و متوسط در ايجاد شبكه‌هاي كسب و كار سير تحولات دانشگاهتحول در عقلانيت دانشگاه تفاوت اقتصاد صنعتي با…

دانلود گزارش کار مخابرات نوری(اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري)

فایل قابل دانلود برای “دانلود گزارش کار مخابرات نوری(اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري)”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: دانلود گزارش کار مخابرات نوری(اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري)

دسته بندی: سایر رشته های فنی مهندسی

تگ: 

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “دانلود گزارش کار مخابرات نوری(اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري)” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان دانلود گزارش کار مخابرات نوری(اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري)

 

دانلود گزارش کار مخابرات نوری(اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري)

دانلود گزارش کار مخابرات نوری(اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
نام فایل : دانلود گزارش کار مخابرات نوری(اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري)
تعداد صفحات : ۱۱
فرمت : فایل ورد قابل ادیت doc
 
برای نمونه میتوانید ۳ صفحه اول این فایل را در زیر مطالعه کنید. برای خرید فایل کامل به انتهای صفحه مراجعه نمایید
اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري:
۱- روپوش اولیه (JACKET) .
روپوش را معمولا در زمان توليد بر روي غلاف قرار مي دهند و جنس بصورتي که روكش مورد نظر مي تواندشامل چند لايه پلاستيك باشد….

پاورپوینت "بيماريهاي پرخطر در زندانها" در ۱۸ اسلاید

فایل قابل دانلود برای “پاورپوینت "بيماريهاي پرخطر در زندانها" در ۱۸ اسلاید”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: پاورپوینت "بيماريهاي پرخطر در زندانها" در ۱۸ اسلاید

دسته بندی: سایر رشته های فنی مهندسی

تگ: بیماری های در زندان,ایدز در زندان,مواد مخدردر زندان

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “پاورپوینت "بيماريهاي پرخطر در زندانها" در ۱۸ اسلاید” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان پاورپوینت "بيماريهاي پرخطر در زندانها" در ۱۸ اسلاید

 

پاورپوینت "بيماريهاي پرخطر در زندانها" در 18 اسلاید

پاورپوینت "بيماريهاي پرخطر در زندانها" در ۱۸ اسلاید

قسمت هایی از فهرست و محتوا
بيماريهاي پرخطر در زندانها ساير بيماريهاي عفوني غير مرتبط با رفتار زندانيان علل كند شدن افزايش آلودگي HIV در زندانهاي ايران هپاتيت B و Cاعتياد و مواد مخدرطرح ارزيابي سوء مصرف مواد در زندانهاي ايراناقدامات بعمل آمده در كنترل و درمان اعتياد در زندانها اختلالات رواني اقدامات براي كنترل و پيشگيري از اختلالات روانيســــلاقدامات كنترل ، پيشگيري و درمان سل در زندانهاي ايران بيماريهاي پوستي ، سرخك ، سرخجه ، مخملك ،…

پاورپوینت"شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور)" در ۲۲ اسلاید

فایل قابل دانلود برای “پاورپوینت"شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور)" در ۲۲ اسلاید”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: پاورپوینت"شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور)" در ۲۲ اسلاید

دسته بندی: سایر رشته های فنی مهندسی

تگ: کارآفريني,توسعه مديريت دانش,ويژگي سازمانهاي دانش بنيان,مديريت دانش در SMEs,سازمان هاي کار آفرين,سازمان هاي دانايي محور

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “پاورپوینت"شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور)" در ۲۲ اسلاید” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان پاورپوینت"شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور)" در ۲۲ اسلاید

 

پاورپوینت"شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور)" در 22 اسلاید

پاورپوینت"شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور)" در ۲۲ اسلاید

بخش هایی از محتوا و فهرست
کارآفرينيساختار سازمانهاي كارآفريني در بلوغ اول:مديريت دانشمدل کلي توسعه مديريت دانشانواع دانشرويکردهاي غالب درمطالعات رهبري در سازمانهاي دانش محور تاثير مديريت دانش بر حوزه هاي کليدي سازمانويژگي سازمانهاي دانش بنياناستراتژي مبتني بر دانايي و نقش مديريت دانش در SMEsاستراتژي مبتني بر دانايي و نقش مديريت دانش
و…….
===========
کارآفريني
نگرش كارآفريني براي بسترسازي اقدامات كارآفرينانه ۴ شرط اساسي دارد:
 

پاورپوینت "تعیین فرکانس سرکشی بهینه با استفاده از اتوماتای یادگیر براساس راه حل مسئله کوله پشتی کسری" در ۳۱ اسلاید

فایل قابل دانلود برای “پاورپوینت "تعیین فرکانس سرکشی بهینه با استفاده از اتوماتای یادگیر براساس راه حل مسئله کوله پشتی کسری" در ۳۱ اسلاید”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: پاورپوینت "تعیین فرکانس سرکشی بهینه با استفاده از اتوماتای یادگیر براساس راه حل مسئله کوله پشتی کسری" در ۳۱ اسلاید

دسته بندی: سایر رشته های فنی مهندسی

تگ: تعیین فرکانس سرکشی,اتوماتای یادگیر,مسئله کوله پشتی کسری

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “پاورپوینت "تعیین فرکانس سرکشی بهینه با استفاده از اتوماتای یادگیر براساس راه حل مسئله کوله پشتی کسری" در ۳۱ اسلاید” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان پاورپوینت "تعیین فرکانس سرکشی بهینه با استفاده از اتوماتای یادگیر براساس راه حل مسئله کوله پشتی کسری" در ۳۱ اسلاید

 

پاورپوینت "تعیین فرکانس سرکشی  بهینه با استفاده از اتوماتای یادگیر  براساس راه حل مسئله کوله پشتی کسری" در 31 اسلاید

پاورپوینت "تعیین فرکانس سرکشی بهینه با استفاده از اتوماتای یادگیر براساس راه حل مسئله کوله پشتی کسری" در ۳۱ اسلاید

بخشی از قسمت های فهرست و محتوا

•مسئله اختصاص منابع در نظارت وب
•مسئله کوله پشتی کسری خطی
•مسئله کوله پشتی کسری تساوی غیر خطی
•مسئله کوله پشتی کسری تساوی غیر خطی تصادفی
•بازی کوله پشتی اتوماتای یادگیر
•نتایج
=============
 
بازی اتوماتای یادگیر
 

•محیط :
•محیط با توجه به عمل اتوماتا در قالب دو سیگنال که یکی نمایانگر پر یا خالی بودن کوله پشتی است و دیگری اینکه آیا عمل اتوماتا در کوله پشتی قرار میگیرد یا خیر ، را به…

نمونه سوالات فنی حرفه ای سازنده زیورآلات چرمی

فایل قابل دانلود برای “نمونه سوالات فنی حرفه ای سازنده زیورآلات چرمی”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: نمونه سوالات فنی حرفه ای سازنده زیورآلات چرمی

دسته بندی: سایر رشته های فنی مهندسی

تگ: نمونه سوالات فنی حرفه ای,سازنده زیورآلات چرمی,آموزش ساخت زیورآلات با چرم,کسب درآمد با چرم,آموزش تصویری ساخت زیورآلات

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “نمونه سوالات فنی حرفه ای سازنده زیورآلات چرمی” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان نمونه سوالات فنی حرفه ای سازنده زیورآلات چرمی

 

نمونه سوالات فنی حرفه ای  سازنده زیورآلات چرمی

نمونه سوالات فنی حرفه ای سازنده زیورآلات چرمی

این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل:
۱۵۰نمونه سوال تستی باجواب
 
نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای سازنده زیورآلات چرمی
 
تعداد مجموع سوالات: ۱۵۰نمونه سوال با جواب
 
آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای سازنده زیورآلات چرمی می باشد که در ادامه می توانید دانلود کنید:
قابل استفاده برای مهارت آموزان،دانش آموزان ،متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان