بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

فایل قابل دانلود برای “بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

دسته بندی: عمران

تگ: اثر افزودنی پلی یورتان,رفتار خستگی چسبنده قیری,دانلودپایان نامه,word

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

 

بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری...

بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

چکیده
خرابی­های آسفالتی از جمله معضلاتی است که امروزه دغدغه مهندسین راه و حمل و نقل بوده و هر سال هزینه­های کلانی صرف تعمیر و نگهداری راه­های آسفالتی می­شود. تلاش­های زیادی جهت افزایش مقاومت و عمر آسفالت انجام شده که از جمله این تلاش­ها، بهبود خواص قیر است. استفاده از پلیمرها در اصلاح خواص قیر بسیار رایج بوده و روز به روز در حال گسترش است. الاستومرهای ترموپلاستیک و پلیمرهای واکنش­پذیر از جمله خانواده­ای از پلیمرها هستند که…

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

فایل قابل دانلود برای “بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

دسته بندی: عمران

تگ: ظرفیت میدان های شهری,دانلودپایان نامه,word

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

 

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)...

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب‌أ
فهرست جدول ها‌ز
فهرست شکل ها‌ط
چکیده فارسی‌ل
چکیده انگلیسی‌م
فصل اول : کلیات
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- تعریف مسئله و ضرورت آن۳
۱-۳- اهداف تحقیق۴
۱-۴- فرضیات۴
۱-۵- محدودیت ها۴
۱-۶- ساختار پایاننامه۵
فصل دوم : مبانی نظری
۲-۱- مقدمه۷
۲-۲- تاریخچه میدان۷
۲-۲-۱- انواع تقاطع‌های دایروی.. ۸
۲-۲-۲- مقایسه ویژگی‌های میدان‌ها و دیگر تقاطع‌های دایروی.. ۸
۲-۲-۳- خصوصیات طراحی میدان‌ها.. ۹
۲-۳- انواع میدان‌ها۱۲
۲-۳-۱-…

امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

فایل قابل دانلود برای “امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

دسته بندی: عمران

تگ: امکان سنجی فنی . اقتصادی,کاربرد روسازی های ماندگار,دانلودپایان نامه,word

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

 

امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران...

امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

۱-۱ ) کلیات
روسازيهامعمولاتحتتاثيرعواملمختلفيقراردارندكهدرعمرآنهاتاثيردارد.ازآنجاكهيك راهازمناطقمختلفيعبورميكندكهخاكبستر،نوعوحجمترافيكوشرايطاقليمياينمناطقبايكديگرمتفاوتاست،لذامعايبونواقصگوناگوندرطولهايمختلفيكراهبوجودميآيدكهدر صورتعدمرسيدگي،ارزيابيومرمتآنها،باعثخرابيسريعجادهشدهونابوديسرمايههايعظيم مليوعدم رضایتاستفادهكنندگانرادربرخواهدداشت،لذاروسازيباكيفيتمطلوب وباعمرمناسب…

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

فایل قابل دانلود برای “سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

دسته بندی: عمران

تگ: سلامت سنجی سازه‌ای پله راه آهن,بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی,دانلودپایان نامه,word

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

 

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی...

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

چكيده
امروزه با توسعه روزافزون صنعت حمل ‌و نقل ریلی در جهان و همچنین کشور ما، راه‌اندازی قطار سریع‌السیر روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می­کند. به همین دلیل برنامه‌ریزی و سیاست­های حمل ‌و نقل در جهت آماده­سازی بستری مناسب برای مهیا نمودن خطوط ریلی موجود در راستای نیل به این هدف می­باشد. به این ترتیب باید وضعیت کنونی خطوط ریلی به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد تا نقاط ضعف آن شناسایی گردد. از جمله سازه­های مهم و…

تعیین اندازه انباشته بهینه برای خطوط مونتاژی منعطف تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از شبیه سازی…

فایل قابل دانلود برای “تعیین اندازه انباشته بهینه برای خطوط مونتاژی منعطف تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از شبیه سازی…”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: تعیین اندازه انباشته بهینه برای خطوط مونتاژی منعطف تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از شبیه سازی…

دسته بندی: صنایع

تگ: خطوط مونتاژی منعطف,شبیه سازی,دانلودپایان نامه,word

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “تعیین اندازه انباشته بهینه برای خطوط مونتاژی منعطف تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از شبیه سازی…” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان تعیین اندازه انباشته بهینه برای خطوط مونتاژی منعطف تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از شبیه سازی…

 

تعیین اندازه انباشته بهینه برای خطوط مونتاژی منعطف تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از شبیه سازی...

تعیین اندازه انباشته بهینه برای خطوط مونتاژی منعطف تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از شبیه سازی…

چکیده
اندازه انباشته از پارامترهای موثر در برنامه ریزی تولید است. اندزه انباشته در هزینه نگهداری، سفارش دهی یا راه اندازی، فروش از دست رفته، سفارش عقب افتاده و زمان تکمیل سفارش موثر است. از این رو تعیین اندازه انباشته بهینه از مسایل مهم در برنامه ریزی تولید است. از طرفی، ماهیت واقعی سیستم های تولیدی امروزی احتمالی و در نتیجه پیچیده است. شبیه سازی وسیله ای کاربردی برای مطالعه و ارزیابی اینگونه سیستم ها است. اما هرچه سیستم پیچیده تر باشد،…

مسئله مکان یابی. تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی…

فایل قابل دانلود برای “مسئله مکان یابی. تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی…”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: مسئله مکان یابی. تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی…

دسته بندی: صنایع

تگ: مسئله مکان یابی,تخصیص چند تسهیله,تقاضای برنولی,دانلودپایان نامه,word

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “مسئله مکان یابی. تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی…” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان مسئله مکان یابی. تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی…

 

مسئله مکان یابی. تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی...

مسئله مکان یابی. تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی…

چكيده
در این تحقیق یک مسئله مکان­یابی- تخصیص چندتسهیله ظرفیت دهی شده در محیط گسسته که با تقاضای برنولی مشتریان روبرو است، مورد بررسی قرار می­گیرد. هدف این مسئله احتمالی مکان­یابی- تخصیص تعیین مکان بهینه تسهیلات از میان مکان‌های بالقوه و تخصیص تمامی مشتریان به تسهیلاتی که مستقر شده­اند می­باشد، بطوریکه هزینه های ثابت برای استقرار تسهیلات و کل هزینه ارزش انتظاری استراتژی­ها کمینه شود. در این مسئله برای تصمیم گیری در مورد…

طراحی الگوریتم فراابتکاری برای زمانبندی ماشین های موازی نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محیط تولید بهنگام…

فایل قابل دانلود برای “طراحی الگوریتم فراابتکاری برای زمانبندی ماشین های موازی نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محیط تولید بهنگام…”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: طراحی الگوریتم فراابتکاری برای زمانبندی ماشین های موازی نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محیط تولید بهنگام…

دسته بندی: صنایع

تگ: طراحی الگوریتم فراابتکاری,تابع هدف چندگانه,دانلودپایان نامه,word

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “طراحی الگوریتم فراابتکاری برای زمانبندی ماشین های موازی نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محیط تولید بهنگام…” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان طراحی الگوریتم فراابتکاری برای زمانبندی ماشین های موازی نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محیط تولید بهنگام…

 

طراحی الگوریتم فراابتکاری برای زمانبندی ماشین های موازی نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محیط تولید بهنگام...

طراحی الگوریتم فراابتکاری برای زمانبندی ماشین های موازی نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محیط تولید بهنگام…

چکیده
در طول دهه گذشته، گسترش الگوریتم­های فراابتکاری بهینه سازی چند معیاره توجه بسیاری را به خود جلب کرد. مسائل برنامه ریزی تولید بهنگام به عنوان مهمترین مسئله برنامه­ریزی بهینه سازی نیز مستثنی نبود. البته بسیاری از الگوریتم­های بهینه سازی که برای مسائل گوناگون به کار برده می­شدند رویکردی نامناسب داشتند. به زبان دیگر بسیاری از آنها هدف­ ها را ترکیب می­کردند و مسائل را با رویکرد تک هدفه حل می­کردند. البته بعضی از محققان…

طراحی مدل ریاضی دو هدفه تولید سلولی با ملاحظات سازگاری شبکه ای نیروی انسانی…

فایل قابل دانلود برای “طراحی مدل ریاضی دو هدفه تولید سلولی با ملاحظات سازگاری شبکه ای نیروی انسانی…”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: طراحی مدل ریاضی دو هدفه تولید سلولی با ملاحظات سازگاری شبکه ای نیروی انسانی…

دسته بندی: صنایع

تگ: طراحی مدل ریاضی دو هدفه,تولید سلولی,دانلودپایان نامه,word

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “طراحی مدل ریاضی دو هدفه تولید سلولی با ملاحظات سازگاری شبکه ای نیروی انسانی…” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان طراحی مدل ریاضی دو هدفه تولید سلولی با ملاحظات سازگاری شبکه ای نیروی انسانی…

 

طراحی مدل ریاضی دو هدفه تولید سلولی با ملاحظات سازگاری شبکه ای نیروی انسانی...

طراحی مدل ریاضی دو هدفه تولید سلولی با ملاحظات سازگاری شبکه ای نیروی انسانی…

چکیده
به منظور تحویل به موقع محصولات به مشتریان، سیستم های تولیدی باید قادر باشند کالاهایشان را با هزینه کم، کیفیت بالا و حتی الامکان سریع تولید کنند. در مقایسه با دیگر سلول­های تولیدی، تولید سلولی می­تواند انواع متفاوتی از قطعات را با حجم تقاضای متوسط به صورت اقتصادی تولید کند. تشکیل سلول مهمترین گام طراحی سیستم است.در تعداد زیادی از ادبیات تشکیل سلول مباحث روابط نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین جنبه های تشکیل سلول غفلت شده است…

طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات هابادر نظرگرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک…

فایل قابل دانلود برای “طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات هابادر نظرگرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک…”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات هابادر نظرگرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک…

دسته بندی: صنایع

تگ: طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول,الگوریتم ژنتیک,دانلودپایان نامه,word

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات هابادر نظرگرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک…” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات هابادر نظرگرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک…

 

طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات هابادر نظرگرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک...

طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات هابادر نظرگرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنتیک…

چکیده
سیستم­های تولید سلولی برای بهبود کارایی و انعطاف­پذیری تولید مورد استفاده قرار گرفته­اند. طراحی یک سیستم تولید سلولی شامل سه تصمیم­گیری مهم می­باشد: تشکیل سلول (CF)، چیدمان سلولی (CL) و زمانبندی سلولی (CS). این سه فاکتور با هم در ارتباط بوده و بر یکدیگر تاثیر می­گذارند. در این تحقیق یک مدل یکپارچه به طور همزمان به این سه زیر مساله پرداخته در حالیکه در بخش چیدمان سلولی با در نظر گرفتن سلول­ به عنوان واحد مستقل آن­ها را در دو…

طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت…

فایل قابل دانلود برای “طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت…”  در همین سایت و همین صفحه برای دانلود شما آماده شده است. این فایل با مشخصات زیر آماده دانلود کردن می باشد:

عنوان کامل: طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت…

دسته بندی: صنایع

تگ: شبکه زنجیره تأمین سبز,شرایط عدم قطعیت,دانلودپایان نامه,word

فروشگاه:فورکیا

گردآورنده:j71.ir پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق

برای دانلود این فایل در ادامه از داخل کادر روی توضیح بیشتر/دانلود به رنگ آبی کلیک کرده و پس از انتقال به سایت فروشنده و مطالعه کامل این فایل ارزشمند اقدام به خرید و پرداخت وجه نمایید. لینک دانلود همان لحظه پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت توسط بانک نمایش داده خواهد شد.

لینک دانلود فایل “طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت…” مستقیم و با سرعت زیاد هست

مطالب مشابه در همین سایت با عنوان طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت…

 

طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت...

طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت…

چكيده
در این پایان‌نامه، یک مدل برنامه­ریزی استوار برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز (زیست محیطی) رو به جلو و معکوس تحت عدم قطعیت شرایط اقتصادی آینده ارائه خواهد شد. در ابتدا، یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مخلوط قطعی ارائه می­گردد؛ سپس مدل استوار آن با استفاده از رویکرد مبتنی بر سناریو و روش مولوی توسعه داده می­شود.مسأله طراحی شبکه مورد نظر شامل فرضیاتی از قبیل: چند محصولی، چند سطحی و تک دوره­ای می­باشد. به علت عدم ثبات شرایط…